Doelgerichte ondersteuning op drie niveau’s

Ondersteuning gericht op de leidinggevende

Onze missie is dat u als organisatie steeds meer de regie in eigen hand kan nemen en zelf  ‘master in vitaliteit’ wordt! Ons middel hiertoe is dat wij onze kennis en vaardigheid stapsgewijs overdragen aan leidinggevenden, stafpersoneel en coördinatoren. Naast een hoogwaardige basis-arbodienstverlening biedt Masters in Vitaliteit daarom praktische tools om vanuit de interne organisatie met de medewerkers te werken aan een vitaal inzetbaarheidsklimaat. In onze visie staat eigen regie op de voorgrond. Het uitgangspunt is het concreet maken van de eigen verantwoordelijkheid bij zowel de medewerker als de leidinggevende. Om dit doel te bereiken is onze focus drieledig: ondersteuning gericht op de leidinggevenden, interventies gericht op de medewerker en de echte verzuimoorzaken in kaart brengen voor de organisatie.

Interventie gericht op de medewerker

In het Eigen Regie Model draagt de medewerker ook  zelf verantwoordelijkheid over zijn duurzame inzetbaarheid. In de praktijk blijkt dit toch vaak lastig realiseren. Werkgevers verwachten van hun medewerkers motivatie, veerkracht om met tegenslagen om te gaan, keuzes durven maken om de balans werk-privé in evenwicht te houden en een juiste leefstijl. Dit leidt regelmatig tot teleurstellingen  wanneer dit onvoldoende lukt. Wat kan de medewerker daadwerkelijk zelf veranderen en wellicht nog belangrijker, hoe creëer je in eerste instantie bewustwording bij de medewerker dat verandering noodzakelijk is? Hier kan Masters in Vitaliteit de juiste ondersteuning bieden in de vorm van passende interventies. Daarnaast beschikt Masters in Vitaliteit over de juiste tools om reeds voor het eerste spreekuur de medewerker aan het denken te zetten over de eigen rol en passende oplossingen

Verbetering van verzuimanalyses

Volgens Masters in Vitaliteit gaan de meeste verzuimanalyses voorbij aan de echte verzuimoorzaken. Er wordt in kwartaal- of jaarverslagen  in het algemeen gerapporteerd over psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en overige klachten. Dit is in beginsel begrijpelijk: bedrijfsartsen registreren namelijk de aard van de ziekte of het gebrek die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid in codes volgens een bepaald systeem. Alle codes staan voor ziekten, waardoor de verzuimoorzaken als het ware verder gemedicaliseerd worden en de analyse feitelijk een algemene medische rapportage is. Dit is naar onze mening een gemiste kans. Sterker, hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan de echte onderliggende oorzaken van het verzuim. Het gevolg is dat aan de hand van deze algemene medische bevindingen geen gericht preventie- en vitaliteitsbeleid kan worden opgezet. Masters in Vitaliteit maakt daarom werk van de échte oorzaken die tot het verzuim hebben geleid. Want alles boven de 3% verzuim heeft ook andere oorzaken. De echte verzuimoorzaken hebben wij daarom verdeeld in 4 domeinen: Gezondheid, Werk, Privé en Persoon. De artsen registeren in het medisch dossier aan de hand van deze domeinen de onderliggende oorzaak. Vervolgens kan er periodiek een rapportage gegenereerd worden waarbij er een beter beeld ontstaat ten aanzien van de echte oorzaken en knelpunten, en kan er vervolgens ook door de werkgever een gerichter beleid gemaakt worden.