Onze kernwaarden

Eerlijkheid

 

Eerlijkheid is voor ons een essentiële waarde omdat het de basis vormt voor het opbouwen van vertrouwen en een goede naam in de arbodienstverlening. Naar klanten toe betekent het onder andere dat er geen valse beloftes worden gemaakt (“afspraak is afspraak”), maar ook binnen de organisatie heeft eerlijkheid een belangrijke betekenis, zoals een eerlijke behandeling voor iedere medewerker (gelijke kansen, eerlijke beloning, respect voor diversiteit en een veilige en respectvolle werkomgeving).

We hanteren korte en directe lijnen tussen directie en medewerkers. Het verstrekken van duidelijke informatie draagt bij aan meer betrokkenheid en helpt bij het opbouwen van vertrouwen, zowel naar klanten als ook binnen de eigen organisatie.

Integriteit

 

Integer handelen gaat voor ons in de eerste plaats over het juist uitvoeren van je functie door rekening te houden met de geldende regels en de verantwoordelijkheden die daarbij horen, met een rechtvaardige afweging van alle belangen. Maar integriteit is meer dan dat: integriteit komt van binnenuit en gaat óók over normen en waarden, gekoppeld aan dat menselijk handelen in een bepaalde omgeving (bij een klant, in de spreekkamer, maar ook binnen het eigen bedrijf). Ook deze kernwaarde draagt voor ons bij aan het opbouwen van vertrouwen en respect in relaties, zowel binnen onze eigen organisatie als naar buiten toe.

Voortvloeiend uit onze kernwaarde eerlijkheid geldt dat wij als bedrijf open en transparant (doorzichtig) willen zijn over ons beleid, onze activiteiten en onze besluitvormingsprocessen.

Kwaliteit

 

Kwaliteit staat bij Masters in Vitaliteit hoog in het vaandel. Wij streven naar nauwkeurigheid, consistentie en continue verbetering in alles wat we doen. Naar buiten toe hebben we een sterke focus op klant- en client tevredenheid. Dit uit zich o.a. in nauw en laagdrempelig contact tussen de directie van Masters in Vitaliteit en de klanten alsmede een professionele omgang van onze professionals met de medewerkers. Binnen onze eigen organisatie scheppen we de voorwaarden voor een kwalitatief goede dienstverlening door onze professionals enerzijds zelf op te leiden en anderzijds continue aandacht te houden voor voldoende beschikbare tijd voor de werkzaamheden van de professional, kwalitatieve dossiertoetsing, nascholing en intercollegiale toetsingsbijeenkomsten, zodat we een stabiel niveau van presteren kunnen handhaven.

Als arbodienst wordt de kwaliteit verder geborgd door het jaarlijks doorlopen van een certificeringstraject via DNV. Daarnaast is Masters in Vitaliteit ook een door de RGS gecertificeerde opleidingsinstelling.