Privacyregelement Masters in Vitaliteit

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke verwerking van persoonsgegevens bij uitvoering van de diensten door Masters in Vitaliteit.
Masters in Vitaliteit gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.
En/of een gegeven dat herleidbaar is tot een individueel natuurlijk persoon.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Masters in Vitaliteit verwerkt afhankelijk van de aangeboden diensten de volgende persoonsgegevens.
Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Functie
Geboortedatum
Geslacht
Medische gegevens

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
In principe wordt door Masters in Vitaliteit geen persoonsgegevens versterkt aan derden. Dit doen we alleen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan de wet te voldoen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving op het gebied van privacy.

Recht van inzage of wijziging van gegevens
Eenieder heeft recht om een verzoek te doen tot inzage, wijziging van de persoonsgegevens.

Beveiliging
Masters in Vitaliteit heeft passende maatregelen genomen ten aanzien van onze softwareapplicaties, deze zijn goed beveiligd. Een veilige verwerking van uw persoonsgegevens zijn dan ook gegarandeerd.

Klachten
Klachten over privacy gerelateerde zaken kunnen worden ingediend via ons klachtenreglement.